Toepassing

Disclaimer

Door deze website te raadplegen en te gebruiken, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Contactgegevens

Uijl Techniek B.V.
Schoondorpseweg 3
4693 PL Poortvliet
Nederland
(t) -31 (0)85 0607483

Intellectuele eigendommen

De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. Gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op welke wijze dan ook is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen kunt u hier geen rechten aan ontlenen. Uitzonderingen hierop worden alleen verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Intellectuele eigendommen van anderen

Wij gebruiken Google Analytics als bronnen voor inhoud. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat de inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er vanuit dat dit ook het geval is. Indien wij onbewust toch uw intellectuele eigendommen schenden, neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, zodat het verwijderd kan worden of eventueel voorzien van de juiste bronvermelding.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website, contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele directe of indirecte schade die u hierdoor ondervindt. Wij behouden ons het recht voor om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om het veilig te laten gebeuren, maar vindt steeds plaats op eigen risico.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Nederlands recht is van toepassing (dit dient aangepast te worden indien website in het buitenland gebruikt wordt).

Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van het rechtsgebied waarin onze zetel gevestigd is.

Toegang

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

Garantie

De garantie wordt door de fabrikant verstrekt en onder de hierna genoemde beperkingen. Bij de garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs voorgelegd te worden. De beslissing of het product onder garantie valt, wordt steeds gemaakt door de fabrikant of leverancier van het product. Het artikel wordt door ons naar de leverancier of producent gestuurd. Deze zal bepalen of de garantie geaccepteerd wordt.

De garantie wordt beperkt tot vervanging van de gelijkwaardig producten. De garantie vervalt indien de bij het product meegeleverde onderhoudsvoorschriften of handleidingen niet worden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het product of indien de koper zonder uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren.